Kasutajatingimused

Kasutatavad mõisted

Veebileht – start.messenger.ee domeeni ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavate dokumentide ja andmete kogum.
Haldaja – Direct Messenger OÜ
Kasutaja – Veebilehte kasutav isik.
Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.  
  1. Üldsätted
2.1 Veebilehe kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Veebilehte nõustute kõikide kasutustingimustega eranditult. 2.2 Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil. 2.3 Veebilehe külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari jt.). 2.4 Veebilehe külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. 2.5 Veebilehe kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Veebilehe kaudu teenuste osutamist Haldaja klientidele, sh peab Kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest. 2.6 Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust. 2.7 Valdajal on õigus Veebileht igal ajal sulgeda ning sellega kaasnevate teenuste osutamine lõpetada Kasutajat eelnevalt teatamata. Valdaja ei vastuta sellest tulenevate kahjude või saamata jäänud tulu eest.  
  1. Autoriõigused
3.1 Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Veebilehele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (Veebilehel avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule. 3.2 Veebilehe üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Veebilehele või selles avaldatud materjalidele. 3.3 Veebilehel kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Kogu Veebilehest või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel. 3.4 Veebilehe, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud. 3.5 Veebilehele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Veebilehe ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega esita Veebilehte moonutatult. Veebilehe või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.  
  1. Isikuandmed
4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Registreerimisega annab Kasutaja loa oma isikuandmete kasutamiseks. 4.2 Valdaja võib isikuandmeid kasutada Kasutajale info edastamiseks silmas pidades hea tava printsiipi.  
  1. Kasutaja õigused ja kohustused
5.1 Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil. 5.2 Kasutajal on õigus kasutada Veebilehte kooskõlas Veebilehe kasutustingimustega. 5.3 Kasutajal on kohustus järgida Veebilehe kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte, Haldaja poolt sätestatud piiranguid ning head tava. 5.4 Kasutaja peab tasuma kõigi tasuliste teenuste eest vastavalt kehtivatele teenustasudele, mis avaldatakse Veebilehel või edastatakse e-posti teel. 5.5 Kasutaja kohustub saladuses hoidma Veebilehele sisselogimiseks vajalikke identifitseerimistunnuseid. Kolmanda isiku valdusesse sattunud Kasutaja identifitseerimistunnuste abil Veebilehe kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab Kasutaja. 5.6 Kasutajal on õigus saata StarT konto alt maksimum 20 tasuta smsi  
  1. Haldaja õigused ja kohustused
6.1 Haldajal on õigus piirata Teenusekasutaja juurdepääsu Veebilehele, kui Teenusekasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi. Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Veebilehele, kui see on vajalik Veebilehe tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil. 6.2 Haldaja ei vastuta Veebilehe kasutamisest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. 6.3 Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. 6.4 Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse Veebilehel ja need muutuvad kehtivaks Veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata. Veebilehe kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid.